เพชรสังเคราะห์ – ก้นแหลม
– อะคริลิค ก้นทอง
– อะคริลิค ก้นเงิน
– เพชร CZ เกรด 5A
เพชรสังเคราะห์ – ก้นแบน
วัสดุ – อุปกรณ์ – เครื่องมือ